תקנון

תקנון

מבוא ברוכים הבאים לאתר www.hisrael.co.il (להלן -“האתר”), את האתר מפעילה חברת ה.י. העתקות ישראל בע”מ (להלן – “החברה”) . גישה אל האתר מאושרת בכפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן – “תנאי השימוש”). על המשתמש באתר לקרוא את תקנון זה בעיון טרם גלישה באתר. המשך גלישה ועיון במידע המפורסם מהווים את הסכמת המשתמש להוראות התקנון. השימוש בלשון זכר בלבד הינו לצורך הנוחות בלבד ואילו התנאים יחולו על כל משתמשי האתר. “החברה” שומרת על זכותה לשנות מדי פעם בפעם, את תנאי ההתקשרות המפורטים. במקרה כזה, יהא תקף השינוי האחרון החל מרגע פרסומו באתר. לכן, טרם גלישה ו/או כל שימוש באתר ובכלל זאת בשירותי התשלום או בכל שירות אחר המוצע באתר, הנכם מתבקשים לקרוא בעיון הוראות תקנון זה וכן את הצהרת הפרטיות, המהווים בסיס משפטי מחייב לפעולות ושירותים המבוצעים באמצעות אתר זה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש באתר המפורטים להלן, עליך להימנע מכל שימוש שהוא באתר.

תנאים מקדימים לביצוע פעולה באתר כל גולש רשאי להשתמש באתר, בכפוף לעמידתו בתנאים המצטברים הבאים: מבצע הפעולה באתר הנו אדם או תאגיד או גוף משפטי אחר בעל כשירות משפטית לבצע פעולות משפטיות, כמשמעם של מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ”ב 1962. מבצע הפעולה באתר הנו בעל כרטיס אשראי תקף בישראל, השייך לאחת מחברות האשראי המורשות לפעול בישראל, או הנו בעל הרשאה מפורשת מאת בעל כרטיס כנ”ל.

שימוש אסור באתר השימוש באתר זה מוגבל לשימושים המותרים בתנאי השימוש המפורטים לעיל ולהלן. מבלי לפגוע בכלליות האמור: אסור לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שאינה חוקית. אין להשתמש באתר זה ו/או לנקוט בפעולה כלשהי אשר יש בה כדי לשבש את פעולת האתר ו/או אשר יש בה כדי לפגוע במשתמשים אחרים או לשבש להפריע את שימושם באתר. אין להשתמש באתר באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום עומס יתר או לפגוע באתר או בצדדים שלישיים בכל דרך אחרת. אין לבצע כל פעולה באתר תחת זהות של אחר.

ברירת דין וסמכות שיפוט תנאי ההתקשרות המובאים בתקנון זה, פרשנותם ואכיפתם כפופים ונשלטים ע”י חוקי מדינת ישראל בלבד. כל העסקאות והפעולות המבוצעים באמצעות אתר זה כפופים לדין הישראלי בלבד. סמכות שיפוט בלעדית לדין בכל הליך משפטי בגין עילה שמקורה בפעולה שבוצעה באתר זה או באמצעותו, תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד. הגישה לאתר זה וביצוע פעולות באמצעותו מוגבלת אך ורק למשתמשים מישראל. על הוראות תקנון זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל”א – 1970.

סודיות ואבטחת מידע טרם גלישה ו/או כל שימוש באתר הנך מתבקש לקרוא בעיון הוראות הצהרת הפרטיות המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. פרטי המידע הנמסרים על ידך במסגרת השימוש באתר, מאובטחים על ידי “החברה” בהתאם לחוק הגנת הפרטיות.

בנוסף באתר עשויים לפעול יישומים הצוברים מידע על פעילות המשתמש באתר, ומנתחים אותו. מידע שנמסר על ידי משתמש באתר עשוי להישמר במאגרי מידע, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות ולשמש לצורך פיתוח ושיפור השירותים. “החברה” תפעיל את מיטב מאמציה לוודא את הסודיות והפרטיות של התקשרות שתבצע באמצעות האתר לרבות סודיות פרטי כרטיס האשראי וכל פרט אחר של הלקוח הנמסרים על ידך, בכפוף להוראות כל דין.

אחריות האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התכנה העומדת בבסיסו, המידע וחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, עומדים לרשות הגולש כמו שהם” (“AS IS”). האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים אשר מצויים בשליטת צדדים שלשיים. אין למפעיל האתר שליטה על אתרים אלה ו/או התכנים המופעים בהם והוא אינו נושא באחריות כלשהי בנוגע לאותם אתרים ו/או התכנים המופיעים בהם. הגם שמפעיל האתר נוקט אמצעים סבירים על מנת להבטיח את זמינות האתר ללא הפרעות, ותקינות התכנים והשירותים שבו, אין ביכולתו של מפעיל האתר להתחייב כי השימוש באתר יהיה נטול תקלות, הפרעות או טעויות. תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר, נפלו שיבושי הגהה, ניסוח, טעויות סופר וכו’, למרות מפעיל האתר עושה מאמץ למנוע זאת, הוא לא יהיה אחראי לנזק שנגרם עקב קיום שיבושים אלה. בכפיפות להסתייגות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין מפעיל האתר מביע כל עמדה ואין הוא אחראי, במפורש או מלכלא, לגבי: א.המידע והחומר המצוי באתר; ב. לגבי החומר, המידע והפעולות, אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות האתר; ג. לגבי כל מוצר, תוכנה או שירותים שהגישה אליהם התבצעה באמצעות קישור אלקטרוני מן האתר; ד. לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב המשלוח של מידע חסוי או רגיש דרך האתר; ה. לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר. מפעיל האתר אינו ולא יהיה אחראי (במישרין ו/או בעקיפין) לכל נזק מכל מין וסוג שהוא, אי נוחות או אובדן (לרבות: נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, אובדן רווח עוגמת נפש וכיוצ”ב), כתוצאה מהשימוש (לרבות חוסר היכולת לשימוש) באתר, בתכניו (לרבות במקרה של הסתמכות על תכני האתר), או בשירותים השונים המסופקים בו. בכלל זאת מפעיל האתר לא תהיה אחראית לתכני צדדים שלישיים המתפרסמים באתר אפילו אם אלו יהיו פוגעים או פסולים מכל סיבה שהיא (לרבות לשון הרע, עוולה, פגיעה פרטיות, פגיעה בקניין מוחשי או רוחני, השמצות וגידופים, בוטות מינית, פגיעה ברגשות הציבור גזענות וכיוצ”ב). מפעיל האתר אינו מתחייב כי השימוש באתר יהיה נקי מגורמים מזיקים / זדוניים כגון: וירוסים, רוגלות, תולעים סוסים טרויאנים וכיוצ”ב. אחריות הגולש לנקוט אמצעי הגנה מקובלים (כגון שימוש בתוכנות אנטי וירוס), גיבוי המחשב וכדומה על מנת להיערך לסיכונים מעין אלו. למען הסר ספק מובהר בזה, כי מפעיל האתר משמש כמתווך בלבד בין הגולש לבין הגופים, עבורם מבוצעים תשלומים באמצעות אתר זה. מפעיל האתר או בעליו או מי מטעמם אינם ולא יהיו אחראים לכל שימוש לרעה, שלא כדין, במרמה או בלתי מורשה הנעשה בפרטי כרטיס אשראי הנמסרים לשם ביצוע פעולה באתר זה.

זכויות יוצרים וקניין רוחני כל הדפים המצויים באתר, זכויות הקניין הרוחני, סודות מסחר, חומר טכנולוגי הכולל ותכנות וחומרות, המצאות, שיפורים וכל מידע אחר הקשור באתר, הינם בבעלותה הבלעדית והמלאה של “החברה” ולאף אדם לא תהיה כל זכות, דרישה או תביעה כלפי “החברה”

בנוגע לזכויות אלה ולא יותר לו לעשות שימוש כלשהו בזכויות אלה, אלא באמצעות ובאישור “החברה” בלבד. אין להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, למכור פריט מפרטי המידע, ותוכנה או השירותים שמקורם באתר זה, ובכלל זאת, תמונות ו/או סימנים מסחריים ו/או מפרטים ו/או סרטונים מהאתר.

מידע מסחרי ופרסומות מפעיל האתר עשוי להתיר פרסום מידע מסחרי לרבות הצבתן של פרסומות באתר (להלן “הפרסומות”). ברוב המקרים, הצבת פרסומות בשטחי האתר, מתבצעת באופן עצמאי על ידי צד שלישי, ללא מעורבות כל שהיא של מפעיל האתר. מפעיל האתר אינו אחראי לפרסומות תוכנם ו/או המידע הנכלל בהם, בכל דרך שהיא. הפרסומות תוכנן והמידע הנכלל בהן באתר הם באחריותם הבלעדית של המפרסמים בלבד, והם אינם מהווים חסות, המלצה או עידוד להשתמש בשירותים או המוצרים המוצעים בהם.

תנאים נוספים במידה ותחול טעות, בתום לב, אם על ידי מפעיל האתר, המוטב, או על ידי הגולש, בסכום התשלום שחויב באמצעות השירות המוצע באתר, רשאי מפעיל האתר או מי מטעמו, לרבות המוטב, לבטל את הפעולה המסוימת אשר לגביה חלה הטעות בסכום התשלום ומפעיל האתר לא יחויב כלפיך במקרה כזה, בגין הפעולה שבוטלה. בכל מקרה אשר בו, מחמת כוח עליון או גורמים אחרים שאינם בשליטת מפעיל האתר, אשר ימנעו ממפעיל האתר לנהל את השירותים הניתנים באתר כתקנם, או אם יפגעו תקלות במחשוב או במערכות התקשורת בהשלמת הפעולה באתר, יהא רשאי מפעיל האתר להודיע על ביטול הפעולה. במקרה זה, יושב למבצע הפעולה, אשר בוטלה ביוזמת מפעיל האתר בנסיבות האמורות לעיל, כל סכום ששולם על ידו או לחילופין, תבוטל פעולת חיוב כרטיס האשראי.

ביטול עסקה והחזרת מוצרים כל הרוכש מוצר באתר זה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות החוק, הרוכש מחויב לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו. סעיף זה תקף לעניין מוצרים בר קיימא בלבד, לגבי הזמנת שירותים, מוצר אשר נרכש באתר ניתן לבטלו באמצעות הודעה בכתב לחברה, שיפורטו בה שמו המלא ומספר תעודת הזהות של הרוכש המבטל (להלן “הודעת הביטול”), לרבות באמצעות פקס’ ודוא”ל, החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור ביצוע העסקה בכתב המכיל את תנאי העסקה, לרבות תיאורו ומחירו של המוצר, אחריות, מדיניות ביטולים וכד’, לפי המאוחר מבניהם, כדלקמן והכל בהתאם להוראות החוק:  בביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה במוצר, תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהלקוח סכום כלשהו. החזרת המוצר לחברה תעשה על ידי החברה על פי הוראות החוק. החברה רשאית לבדוק את המוצר, טרם איסופו אליה.  בביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה במוצר תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב. במקרה זה דמי המשלוח לא יוחזרו.  על המשתמש להחזיר את המוצר בתוך 14 ימים מיום ביטול העסקה, בצירוף חשבונית מקור. עלות ההחזרה חלה על הרוכש ותשולם על ידו, ככל שהחזרת המוצר תתבצע באמצעות שליח מטעם החברה.

כל המזמין שירות, אינו יכול לבטלו אלא אם ההזמנה טרם בוצעה. היה וכן בוצעה, ניתן יהיה לזכות את המזמין רק בדמי המשלוח (אם שולמו!) זאת בטרם יצאה ההזמנה אל המזמין.

ביטול העסקה על ידי החברה מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהיה החברה רשאית לבטל את ההזמנה ו/או ההתקשרות עם המשתמש, גם במקרה בו נשלחה הודעה על ההזמנה למשתמש. התקשרות שבוטלה לא יזכו את המשתמש בכל סעד שהוא ולא יהיו למשתמש כל טענות כנגד החברה:

 במקרה שבו תיפול טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים באתר לגבי המוצר, לרבות מחיר המוצר או תיאורו על בסיסם נערכה ההזמנה ו/או במקרה בו הצעת המשתמש הייתה מתחת למחיר המינימום.  במקרה של השבתה או תקלה בפעילותו התקינה של האתר עקב “כוח עליון”, ו/או עקב מקרה של תקלה מהותית במערכת המחשב, במערכת הטלפונים או במערכות תקשורת אחרות המשרתות את החברה, ו/או בכל מקרה אחר בו יעכבו, ימנעו או ישבשו גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה את פעילותו התקינה של האתר או את אספקת המוצרים.  במקרה בו לא עמד המשתמש בהתחייבות מהתחייבויותיו לרבות, אך לא רק, ההתחייבות לתשלום התמורה בגין המוצר שהזמין ו/או בכל מקרה בו מסר המשתמש פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים, לרבות במקרה של אי אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.

מועדי אספקה, הובלה ומשלוח אספקת המוצרים אשר נרכשו באתר ואשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס אשראי, תיעשה על ידי החברה ו/או על ידי הספקים, בהתאם לתנאים הרשומים בהזמנה והרשמתו לאתר. לא ניתן יהיה לשנות את אופן האספקה לאחר השלמת הרכישה. מספר הימים לאספקת המוצר ימנו החל מיום קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי של הרוכש. מועד האספקה וכן המועד לביצוע איסוף עצמי מחושבים על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א’ – ה’ ואינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חג ימי חג וימי שבתון. בעת אספקת המוצר ו/או באיסוף עצמי של מוצרים, רשאית החברה ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצר.

אחריות בגין המוצר המוצרים המוצעים לרכישה במסגרת האתר הינם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות ונהנים מכל האחריות והשירות המקובלים בהתאם למקובל בחנויות החברה לגבי מוצרים אלו. ככל ומקובל למוצר מסוג זה, תצורף למוצר תעודת אחריות כדין. מובהר בזאת כי האחריות על המוצר מוטלת על היבואן ו/או הספק ו/או היצרן, על פי כתב האחריות המצורף למוצר, ביחס למוצרים להם מצורפת תעודת אחריות, ועל פי המקובל ביחס ליתר המוצרים והכל בהתאם להוראות החוק. אם חלה תקלה בפעולתו של המוצר, על הצרכן לפנות ליבואן/הספק/היצרן על פי כתב האחריות המצורף למוצר.

הצהרת נגישות